Meny Stäng

Utmätning

Med ordet utmätning menar man ett förfarande som den svenska Kronofogden har för att ta egendom som en gäldenär som har en skuld till dem äger i anspråk.
Allt kring utmätning regleras strikt, Kronofogdemyndigheten måste därför följa en hel del regler när utmätning ska göras. Alla regler för utmätning hittas i Utsökningsbalken, som brukar förkortas UB.

Hur sker då utmätningen i praktiken?

I praktiken går utmätning till så att Kronofogden tar fast eller lös egendom av gäldenären, som anses motsvara skuldens värde. Sedan säljer man denna egendom, och använder intäkterna för att betala hela eller delar av skulden.

utmätning

Innan utmätning görs har Kronofogden alltid gjort en så kallad tillgångsundersökning, där man ser vad gäldenären har för tillgångar respektive skulder, då alla gäldenärer förstås inte har något av värde att utmäta.

För att utmätning ska få genomföras måste även en så kallad exekutionstitel finnas. Detta innebär att man måste ha fastställt gäldenärens betalningsskyldighet. En exekutionstitel kan vara t.ex. en dom, ett betalningsföreläggande eller liknande.

Utmätning kan endast genomföras om det är gäldenären själv som äger egendomen. Det är vidare inte möjligt att genomdriva utmätning om detta skulle innebära att en ekonomisk enhet bryts med anledning av detta.

I regel ska utmätning alltid ske på ett sådant sätt som orsakar minst skada för gäldenären och dennes livsstil.

Är utmätning samma sak som konkurs?

Absolut inte, fast många blandar ihop dessa två begrepp. Utmätning omfattar nämligen bara en viss egendom, medan man vid en konkurs tvångslikviderar hela förmögenheten som gäldenären har. Det är med andra ord två vitt skilda begrepp.

Kan allt tas vid en utmätning?

Nej, egendom som gäldenären behöver för att kunna livnära sig och ha någonstans att bo får inte utmätas. Den del av egendomen som inte kan utmätas kallas för beneficium.
Med anledning av dessa regler kring beneficium är det ytterst viktigt att ge Kronofogden riktiga och fullständiga uppgifter om det är så att utmätning kan vara aktuellt. Du måste ange alla dina utgifter noggrant, vare sig det gäller sjukvård, underhåll, arbetsresor, barnomsorg eller något annat som anses som skäligt.

Överklaga beslut om utmätning?

Man har rätt att överklaga Kronofogdens besked om utmätning. Detta har man 3 veckor efter att beslutet är fattat på sig att göra. Om detta är aktuellt för dig, är det till Kronofogden du ska vända dig. Kronofogden kan dessutom hjälpa dig med mer information om utmätning, med allt vad det innebär, vid behov.